سامانه تخصصی  ملک تبریز

قوانین و مقررات ملک تبریز

به ملک تبریز خوش آمدید

توجه: شما ضمن استفاده از سامانه ملک تبریز WWW.MELKETABRIZ.IR موافقت خود را با شرایط مقرر در این وب سایت اعلام کرده اید.

لازم است پیش از عضویت در ملک تبریز و استفاده از امکانات و خدمات آن، ابتدا با تعاریف و اصطلاحات و سپس با ضوابط و مقررات این سامانه آشنا شوید.

ماده ۱: تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

مشاور املاک: مشاور شخصی است که از طرف سامانه ملک تبریز به عنوان مشاور معتمد و صادق در حوزه املاک و مستغلات شناخته شده و به عنوان زیرمجموعه املاک دارای مجوز اتحادیه مشاورین املاک برای خدمت دهی به متقاضیان خرید و اجاره ملک، مورد تایید می باشد.
شرکت: منظور از شرکت، ملک تبریز است. مالكیـت سـامانه ی ملک تبریز ، بـه طور كامـل و مطلـق، تعلق دارد.
کاربر: شخصی است که حداقل یک بار از یکی از سه بستر وب سایت، اپلیکیشن اندروید، اپلیکیشنIOS ملک تبریز استفاده کرده باشد.
ســامانه ی ملک تبریز : كــه در ایــن مــتن، به اختصــار، « ملک تبریز » خوانــده می شــود، یــك بســتر ارتبــاطی از طریــق تلفــن، برنامــه های كــاربردی تلفن هــای هــمراه هوشمند (Application) ،رایانـه، اینترنـت، و دیگـر ابزارهـای نـوین ارتبـاطی اسـت، كـه امكـان برقـراری ارتبـاط، بـه منظور ارائـه ی خـدمات مشـاوره ای املاک، میـان مشاورین مورد تایید ملک تبریز و متقاضیان خرید و اجاره ملک را فـراهم می كنـد.

ماده 2: قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ملک تبریز

قرارداد و توافق نامه کاربری ملک تبریز بر اساس قوانین جمهوری اسلامی تدوین شده است.

هرکسی از طریق بستر ملک تبریز با محتوا و پیامی در جهت مداخله در عملکرد برنامه، دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مطابق قانون مدون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران مسئول شناخته خواهد شد.
چنانچــه در هــر زمــان، تخطــی شــما، از هریــك از قـوانین و مقـررات جمهـوری اسـلامی ایـران روشـن شـود، دسترسـی شـما بـه ملک تبریز و همچنـین، هریـك از برنامـه ها و بسترهایی كـه بـه هر نحـو بـه ملک تبریز مربوط می شوند، فوراً قطع و محتوای مذکور توسط ملک تبریز حذف خواهد شد.

مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با نوع کاربری ملک تبریز به شرح ذیل می باشد:

  • محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی
  • محتوای علیه مقدسات اسلامی
  • محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی
  • محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
  • محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به‌کار می‌رود

ماده 3: محدودیت های موجود در مسئولیت های ملک تبریز

محتوای ارائه شده در سامانه ملک تبریز توسط کاربران (اشخاص حقیقی) و مشاورین تایید شده ی مدیران آژانس های املاک معتبر و دارای جواز کسب اتحادیه املاک بارگزاری می شود، از این رو کاربران و مشاورین املاک نسبت به محتوای آگهی عرضه شده مسئول خواهند بود و ملک تبریز هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آگهی هایی که در سامانه ملک تبریز قرار می گیرد نخواهد داشت.

ماده 4: حریم شخصی در ملک تبریز

هنگـام ثبت نام مشاورین و کاربران در ملک تبریز ، برخـی اطلاعـات هویت آنها را دریافـت می شود، ملک تبریز از این اطلاعات کاملا مراقبـت خـواهد كرد و تحـت هـیچ شـرایطی، جـز بحكم قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، هیچ یك از آنها را نزد اشخاص ثالث افشا نخواهد كرد.
حفظ حریم و اطلاعات شخصی کاربران از وظایف قانونی ملک تبریز می باشد و اطلاعات کاربران در سرورهایی که توسط سیستم های امنیتی مجهز حفاظت می شوند واقع می شود.