سامانه تخصصی  ملک تبریز

با ما مطمئن خرید کنید

به ملک تبریز خوش آمدید

توجه: محاسبات انجام شده بر اساس نرخ نامه اتحادیه املاک (سال ۱۴۰۲) اتحادیه مشاورین املاک تبریز می باشد.
دریافت نرخ نامه سال ۱۴۰۲

* مبلغ فوق، سهم هر طرف معامله از بابت کمیسیون معامله می باشد.

تعرفه خريد و فروش

مبلغ قابل پرداخت، سهم هر طرف معامله می باشد که باید به صورت مجزا پرداخت شود.
پرداخت 9درصد مالیات ارزش افزوده بر عهده طرفین معامله می باشد.
خدمات متمم قرارداد رایگان می باشد.
اگر معامله با رضایت طرفین یا به واسطه یکی از بندهای شرایط قانونی فسخ گردد و بنگاه عامل فسخ نباشد، طرفین موظف به پرداخت کمیسیون به صورت کامل می باشند.

نرخ نامه ها:

  • تا سقف 700 میلیون تومان 5/0% از هر طرف معامله (برای هر 700 میلیون تومان 3,500,000 تومان)
  • مازاد بر 700 میلیون تومان 25/0% و به اضافه 5/0% برای 700 میلیون تومان از هر طرف معامله(برای هر یک میلیار تومان 4,250,000تومان)
  • به اضافه 9% درصد مالیات(برای هر یک میلیار تومان ۳۸۲٬۵۰۰ تومان)
box

* مبلغ فوق، سهم هر طرف معامله از بابت کمیسیون معامله می باشد.

تعرفه خدمات رهن و اجاره

مبلغ قابل پرداخت، سهم هر طرف معامله می باشد که باید به صورت مجزا پرداخت شود.
پرداخت 9درصد مالیات ارزش افزوده بر عهده طرفین معامله می باشد.
خدمات متمم قرارداد رایگان می باشد.
اگر معامله با رضایت طرفین یا به واسطه یکی از بندهای شرایط قانونی فسخ گردد و بنگاه عامل فسخ نباشد، طرفین موظف به پرداخت کمیسیون به صورت کامل می باشند.

نرخ نامه ها:

  • تعرفه خدمات رهن تعرفه خدمات رهن نسبت به كل مبلغ رهن 1% از هرطرف معامله تعيين شده است.
  • تعرفه خدمات اجاره تعرفه خدمات اجاره يك چهارم اجاره ماه اول از هرطرف معامله تعيين شده است.
  • به اضافه 9% درصد مالیات(برای هر 500 میلیون تومان ۴۷۲٬۵۰۰ تومان)
box

مالیات بر ارزش افزوده: 0 تومان

تعرفه رهن کامل

مبلغ قابل پرداخت، سهم هر طرف معامله می باشد که باید به صورت مجزا پرداخت شود.
پرداخت 9درصد مالیات ارزش افزوده بر عهده طرفین معامله می باشد.
خدمات متمم قرارداد رایگان می باشد.
اگر معامله با رضایت طرفین یا به واسطه یکی از بندهای شرایط قانونی فسخ گردد و بنگاه عامل فسخ نباشد، طرفین موظف به پرداخت کمیسیون به صورت کامل می باشند.

نرخ نامه ها:

  • تعرفه خدمات رهن تعرفه خدمات رهن نسبت به كل مبلغ رهن 1% از هر طرف معامله تعيين شده است.
box